genealogy in scandinavia


Undersökning av manskapet vid
Hamiltons värvade regemente

Generalmönsterrullan (GMR) för mönstringen den 14 juni 1753 i Malmö, upprättad inför regementets avmarsch till Finland, har gåtts igenom och alla uppgifter om underofficerare och gemena har excerperats och registrerats i databasform. Som underlag har använts mikrokort från Riksarkivet/Svar (nr K05637).

Avsikt

Avsikten med undersökningen har varit att kartlägga regementets gemena soldater, deras bakgrund, hur länge de tjänstgjort, frekvensen rymningar osv. Därför har inte högre officerare tagits med.

Vilka uppgifter finns i rullan

Rullan förtecknar för varje kompani, nummer för nummer, förändringarna sedan den senaste GMR 1744.
  • För soldater som lämnat ett nummer finns endast uppgift om (oftast) antagendag och avskedsdag. Orsak för avsked är ofta men inte alltid angivet. Soldatens tidigare tjänst och vart han tar vägen vid avsked är stundtals angivet.
  • För soldater som inställer sig vid mönstringen 1753 (och de som förväntades göra det) finns utförligare uppgifter. Rullan har kolumner i tur och ordning för Tjänstetid, Hantverk, Födelseort, Ålder, Om han är gift eller ej, och uppgift om hans hustru och barn följer med till Finland. Slutligen finns en kolumn med annotationer gjorda vid själva mönstringen. Där anges ofta för hur lång tid (capitulation) soldaten tagit tjänst och från vilket datum denna tid ska räknas.

Vad finns i registret

Samtliga uppgifter enligt beskrivningen ovan, för underofficerare och gemena.

Vad finns inte i registret

Befäl från fänrik och uppåt har inte registrerats. Dessa är som regel adelsmän och deras meritlista finns redovisad i Svenska Adelns Ättartavlor och andra publikationer. Några andra uppgifter än datum för tjänstetillträde finns heller inte i rullan för dessa befäl.

Att tänka på

Någon komplett förteckning på alla soldater vid regementet från 1744 till 1753 kan inte åstadkommas. Nummer som under perioden upphört redovisas inte i GMR 1753. Flera av dessa nummers soldater finns ändå med, genom att de transporterats från eller till andra nummer i regementet.
Viktigt att observera är att kompanierna har namn efter sin kompanichef. I GMR 1753 (och i registret) är det alltså detta års chef som givit sitt namn åt kompaniet. Flera kompanichefsbyten har skett under perioden 1744 - 53. Dessa förändringar har tyvärr inte gått att få fram ur GMR 1753. Soldater som lämnat ett nummer före 1753 kan alltså ha tjänstgjort under en annan kompanichef (och därmed ett annat kompaninamn) än vad som anges i rullan och registret.

Ordagrannt eller normerat

Personnamn är ordagrannt återgivna, med dessa undantag:
  • om samma person uppenbarligen finns nämnd med olika stavningar har en av dessa stavningar valts,
  • för mycket vanliga förnamn, där vacklande stavning förekommer, har en stavningsvariant valts (ex Nills och Nils, registrerade som Nils).
Födelseort (oftast landskap) är registrerad med modern stavning, om orten kunnat identifieras.

Orsak för avsked har något bearbetats för att kunna registreras i tydliga kategorier. För säkerhets skull har dock den ordagranna formuleringen tagits med i fältet Noteringar i registret.

Tillgänglighet

En webbversion av databasen finns på Skånsk Släktforskning (http://scangen.se/?go=hamilton1753.htm) och databasen är också tillgänglig genom Skånes Knektregister (http://www.sgf.m.se).

Disclaimer

Alla ansträngningar har gjorts för att undvika felaktigheter vid läsning och registrering, men någon garanti kan inte lämnas. Kontrolläsning av annan person har inte gjorts.


Stockholm 15/10 1999

Anders Berg

Till undersökningen


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies